ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 04
Провеждане на инвентаризация в бюджетните организации
авторски материал, стр. 5
Указание относно прилагането на Глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 21
Възможности за коригиране на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. и правото на допълнителна еднократна корекция до 30.09.2018 г.
авторски материал, стр. 30
Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
авторски материал, стр. 38
За някои принципи при определянето и събирането на публични вземания
авторски материал, стр. 43
Актуални промени в застрахователното законодателство
авторски материал, стр. 48
Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
авторски материал, стр. 57
Европейска перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите
авторски материал, стр. 65
Новият Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал, стр. 88