ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 01
Изгубване на правото на собственост чрез „поглъщане“
авторски материал, стр. 5
Решение № 212/2017 г. от 2.01.2018 г. по гр. д. № 4897/2016 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 18
Основните промени, въведени с новия Закон за концесиите от 2017 година
авторски материал, стр. 21
Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 79 от 03.10.2017 г.)
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по кадастъра - Следва ли Службите по геодезия, картография и кадастър да прилагат разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), когато при изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори по кадастъра - В кои случаи на преобразуване на търговските дружества се регистрират в КРНИ собствените им недвижими имоти?
авторски материал, стр. 41
Относно формата за действителност на брачния договор
авторски материал, стр. 43
Относно формата за действителност на брачния договор
авторски материал, стр. 43
Декларира се и купен, и наследен, и придобит чрез делба имот
авторски материал, стр. 52
Решение № 130 от 19.10.2017 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 54
Правен режим на терасата
авторски материал, стр. 56
Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 64
Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост?
авторски материал, стр. 69