ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 11
За същността и приложното поле на чл. 301 от Търговския закон
авторски материал, стр. 5
Изпълнение върху налични акции и облигации съгласно чл. 515 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 19
Още веднъж за материалната и процесуалната правоспособност на бюджетните учреждения, които не са изрично признати за юридически лица
авторски материал, стр. 30
Проблеми на Павловия иск
авторски материал, стр. 42
Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 58
Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 71
Решение № 212 от 19.01.2017 г. по т. д. № 3447/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 82
Вътрешно или вътрешноведомствено („in-house“) възлагане по чл. 14, ал. 1, т. 5-7 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 85