ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 09
Нови законодателни решения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа Първично публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар
авторски материал, стр. 5
Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания
авторски материал, стр. 12
Решение № 157 от 3.01.2017 г. по т. д. № 2219/2015 г. на ВКС, II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 24
Договор за лизинг на недвижим имот
авторски материал, стр. 29
Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог
авторски материал, стр. 42
Приложно поле на чл. 429, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 53
Производство по стабилизация на търговец - разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация
авторски материал, стр. 65
Някои въпроси във връзка с кандидатите и участниците в процедури по обществени поръчки
авторски материал, стр. 78