ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 05
Изготвяне на консолидирани финансови отчети по реда на Националните и Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 5
Договорът за превоз - правна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал, стр. 18
Преглед на данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО
авторски материал, стр. 25
Кои доходи от трудови правоотношения са необлагаеми по ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 29
Начисляване на ДСС и облагане с подоходен данък при използване на стоки и услуги за лични нужди
авторски материал, стр. 37
Корекции на данъчен кредит при придобиване на леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, съгласно новите разпоредби на ППЗДДС
авторски материал, стр. 50
Третиране на доставките, възникващи в хипотезата на тристранна операция по чл. 15 ЗДДС
авторски материал, стр. 53
Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 62
Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят
авторски материал, стр. 70
Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
авторски материал, стр. 77