ТП Издания
Книга "Актуални промени в правната уредба на устройството на територията"
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, свързани със статута и дейността на общинските органи, прилагащи ЗУТ
авторски материал, стр. 10
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи урегулирането и застрояването на поземлените имоти
авторски материал, стр. 15
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи преустройства и промяна на предназначението на помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда
авторски материал, стр. 17
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в статута на оградите, заварените и временните строежи
авторски материал, стр. 20
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, свързани с дейностите в свлачищни райони
авторски материал, стр. 22
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, свързани с процедиране на устройствени планове
авторски материал, стр. 25
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
авторски материал, стр. 32
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи статута на страните в строителния процес и отношенията между тях
авторски материал, стр. 39
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в материята, свързана с оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията
авторски материал, стр. 48
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в материята за административния контрол по устройство на територията и строителството
авторски материал, стр. 50
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в материята за административно- наказателната отговорност
авторски материал, стр. 53
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Допълнителните разпоредби
авторски материал, стр. 54
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Преходните и Заключителните разпоредби
авторски материал, стр. 55
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в статута на търпимите строежи
авторски материал, стр. 57
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - „Висящи“ правоотношения
авторски материал, стр. 59
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал, стр. 60
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Кратко заключение
авторски материал, стр. 66