ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 02
Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента
авторски материал, стр. 5
Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
авторски материал, стр. 17
Решение № 1 от 28.04.2016 г. по гр. д. № 3136/2015 г. на ВКС, І г. о.
съдебна практика, стр. 24
Актуални промени в законодателството за държавната и общинската собственост
авторски материал, стр. 28
Права върху незаявени за възстановяване имоти по реда на ЗСПЗЗ Задължителна съдебна практика
авторски материал, стр. 33
Нова уредба за кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал, стр. 37
Проблеми на субективното съединяване на искове относно вещи в режим на съпружеска имуществена общност
авторски материал, стр. 42
Съд може да определя привременни мерки за родители в интерес на децата
авторски материал, стр. 55
Решение № 117 от 16.11.2016 г. по гр.д. № 658/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 57
Вписване на декларация за отказване от вещни права върху недвижими имоти
авторски материал, стр. 61
Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 зут след последните изменения и допълнения на закона (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
авторски материал, стр. 68
Възпроизвеждане или преработка?
авторски материал, стр. 82