ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 11
Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
авторски материал, стр. 5
Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
авторски материал, стр. 15
Решение № 33 от 1.04.2016 г. по гр. д. № 5781/2015 г. на ВКС, ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 26
За ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии
авторски материал, стр. 30
Изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри при висящо съдебно производство по делба
авторски материал, стр. 38
Процесуални особености в производството по възстановяване на накърнена запазена част от наследството
авторски материал, стр. 42
Решение № 51 от 2.02.2016 г. по гр. д. № 68/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 54
Относно задължението на нотариуса по чл. 25, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
авторски материал, стр. 58
Подлежи ли на премахване строеж, извършен при съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект
авторски материал, стр. 64
Нови моменти в практиката на Патентното ведомство, практиката на Ведомството по интелектуална собственост на ЕС, българската и европейската съдебна практика през 2016 г.
авторски материал, стр. 71
Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 88