ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 08
Счетоводните документи - изисквания, съдържание и съхранение в съответствие с разпоредбите на новия Закон за счетоводството
авторски материал, стр. 5
За някои промени, направени в края на 2015 г., свързани с корпоративното подоходно облагане за 2016 г.
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2016
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2016
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2016
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2016
авторски материал, стр. 30
Промените в ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 1/2016
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 2/2016
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 3/2016
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 4/2016
авторски материал, стр. 48
Предварителни обезпечителни мерки по ДОПК
авторски материал, стр. 51
Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г.
авторски материал, стр. 62
Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя, съгласно Закона за туризма
авторски материал, стр. 72
Смекчаване на ограниченията по отношение на офшорните компании посредством промените в закона за юрисдикциите с преференциален данъчен режим
авторски материал, стр. 78