ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 07
Основания за предявяване на иск за прогласяване на недействителност на новоучредено при преобразуване дружество
авторски материал, стр. 5
Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва
авторски материал, стр. 15
За особеностите и съдържанието на търговската продажба с уговорка за изкупуване
авторски материал, стр. 23
Възникване на гражданска правосубектност в полза на бюджетни организации
авторски материал, стр. 30
Решение № 167 от 30.12.2015 г. по т. д. № 2005/2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 38
За компетентността на гражданските съдилища да се произнасят по въпроси, възложени на особените юрисдикции
авторски материал, стр. 40
Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 53
Работа на комисията при провеждане на процедури по новия Закон за обществените поръчки
авторски материал, стр. 66
Потребителският кредит - Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити
авторски материал, стр. 88