ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 07
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя
авторски материал, стр. 7
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Платеният годишен отпуск вече не се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график
авторски материал, стр. 7
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – В Кодекса на труда и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове не е предвидена възможност молбите и заповедите за ползване на платения годишен отпуск да бъдат отправян
авторски материал, стр. 8
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Работникът или служителят не губи правото си да ползва неизползваната част от платения си годишен отпуск в случай на прекъсване поради болест
авторски материал, стр. 9
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Работодателят има право да отложи ползването на не повече от половината от полагащия се за календарната година платен годишен отпуск за следващата календарна година поради важни произво
авторски материал, стр. 11
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – До 31 януари на съответната година работодателят трябва да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната
авторски материал, стр. 12
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Неползваният до 01.01.2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години не се погасява по давност
авторски материал, стр. 13
Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – По искане на работника или служителя възнаграждението за времето на ползването на платения годишен отпуск се изплаща преди началото на ползването
авторски материал, стр. 14
Националният институт за помирение и арбитраж успешно завърши изпълнението на проект “Разрешаване на спорове”
авторски материал, стр. 15
Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
авторски материал, стр. 23
Инструкция за безопасна работа с механичен трион
авторски материал, стр. 29
Инструкция за безопасност при огневи работи
авторски материал, стр. 33
Инструкция за безопасно съхранение на пестициди
авторски материал, стр. 36
Задълженията на предприятието ползвател към наетите работници или служители
авторски материал, стр. 39
Парично обезщетение за временна неработоспособност
административна практика, стр. 54
Политика на Европейския съюз в областта на убежището
авторски материал, стр. 61
Годишната сесия на Международната конференция на труда и нашето учстие - основни теми на дискусиите, резолюции и дневния ред на МОТ до 2030 г.
авторски материал, стр. 73