ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 05
Публичност на финансовите отчети, в съответствие с изискванията на новия Закон за счетоводството
авторски материал, стр. 5
Отчитане на разходите за подобрение на нает актив и разчетите при връщане на актива поради прекратяване на договора
авторски материал, стр. 17
Промени в данъчното третиране по ЗКПО на дивидентите за 2016 година
авторски материал, стр. 23
Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 31
Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г.
авторски материал, стр. 44
Третиране по ЗДДС на ситуации, при които се осъществяват сделки със стоки между четири данъчно задължени лица, на които съответства само един вътреобщностен превоз
авторски материал, стр. 49
Последните промени в Закона за местните данъци и такси и новият данък върху таксиметровия превоз на пътници
авторски материал, стр. 55
Ревизиите по реда на чл. 122 допк или за облагането „по аналог“
авторски материал, стр. 59
Приложимост на тълкувателните разяснения, дадени в Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК, при действието на новия Кодекс за застраховането
авторски материал, стр. 69
Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 80
Данъчни последици на гражданската нищожност при данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества
авторски материал, стр. 88