ТП Издания
Книга "Закон за счетоводството – 2016"
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Въведение
авторски материал, стр. 59
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Общи положения (Глава първа)
авторски материал, стр. 63
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Категории предприятия и групи предприятия (Глава втора)
авторски материал, стр. 73
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Финансови отчети (Глава трета)
авторски материал, стр. 88
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Приложима счетоводна база (Глава четвърта)
авторски материал, стр. 96
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Независим финансов одит (Глава пета)
авторски материал, стр. 105
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Публичност на финансовите отчети (Глава шеста)
авторски материал, стр. 108
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Годишни доклади (Глава седма)
авторски материал, стр. 112
Коментар на новия Закон за счетоводството – 2016 г. - Бюджетни предприятия (Глава осма)
авторски материал, стр. 115