ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 03
Защита правата на акционерите
авторски материал, стр. 5
Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност според новия Кодекс за застраховането
авторски материал, стр. 15
Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит
авторски материал, стр. 26
Установяване размера на причинените вреди в резултат от неизпълнение на договорно задължение
авторски материал, стр. 39
Решение № 41 от 05.05.2015 г . по т. д. № 85/2013 г . на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 49
Възможно ли е въвеждането на арбитър за неотложни случаи в България?
авторски материал, стр. 55
Суброгация в изпълнителния лист
авторски материал, стр. 64
Новият Закон за обществените поръчки
авторски материал, стр. 77
Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал, стр. 91