ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2016 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Общ преглед на промените в ЗКПО за 2016 година - 2016 г.
авторски материал, стр. 145
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Изменения и допълнения, касаещи преотстъпването на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие - 2016 г.
авторски материал, стр. 148
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Промени в данъчното третиране на дивидентите - 2016 г.
авторски материал, стр. 169
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Изменения в обхвата и съдържанието на определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ (в сила от 01.01.2016 г.) - 2016 г.
авторски материал, стр. 174
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Други промени, необхванати в предходните глави от коментара - 2016 г.
авторски материал, стр. 178
Писмо № М-26-Е-249 от 12.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 183
Писмо № 24-39-104 от 12.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 186
Писмо № 24-39-114 от 14.09.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 188
Писмо № 3_2241 от 30.09.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 190
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2016 година - 2016 г.
авторски материал, стр. 267
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2015 година - 2016 г.
авторски материал, стр. 278
Писмо № 24-35-12 от 03.07.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 288
Писмо № 96-00-255 от 16.07.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 289
Писмо № 24-38-38 от 05.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 291
Писмо № 96-00-288 от 14.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 292
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, свързани с данъчната основа на доставките на услуги, приравнени на възмездни - 2016 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Нови хипотези, при които няма да е налице безвъзмездна доставка на стока или услуга, приравнена на възмездна - 2016 г.
авторски материал, стр. 474
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Фиксира се конкретна дата, на която безвъзмездните доставки на услуги, приравнени на възмездни, свързани с нестопанско потребление, ще се смятат за извършени - 20
авторски материал, стр. 477
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки - 2016 г.
авторски материал, стр. 480
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в освободените доставки - 2016 г.
авторски материал, стр. 484
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Коригиран е начинът на изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит - 2016 г.
авторски материал, стр. 488
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Удължен е срокът, в който за доставките на зърнени култури ще се прилага принципът на обратното начисляване на ДДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - До 1 юли 2016 г. петролните бази трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от закона - 2016 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Изменения и допълнения, засягащи специалните режими за облагане с данък на услугите по електронен път, далекосъобщителните услуги и тези по радио и телевизионно и
авторски материал, стр. 491
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, свързани със занижаване на санкциите, налагани при неначисляване на ДДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Допълнение в чл. 92, ал. 3 ЗДДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 494
Писмо № 26-Б-233 от 23.07.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 496
Писмо № 3_1804 от 24.07.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 499
Писмо № М-24-36-57 от 25.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 501
Писмо № М-24-36-69 от 25.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 504
Писмо № 92-00-23 от 28.09.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 505
Писмо № 20-99-222 от 16.11.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 507
Писмо № 20-00-223 от 17.11.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 510
Писмо № 24-39-65 от 18.12.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 512
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промяна на акцизната ставка за цигарите - 2016 г.
авторски материал, стр. 666
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промяна на акцизните ставки на енергийните продукти за отопление - 2016 г.
авторски материал, стр. 667
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промяна на акцизните ставки за моторни горива - 2016 г.
авторски материал, стр. 668
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Ново определение за „енергиен продукт за отопление“ - 2016 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Отпадане на задължението за маркиране на горива за отопление - 2016 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Ново условие за издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по ЗАДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Въвеждане на рестриктивни мерки към вложителите на стоки в данъчен склад - 2016 г.
авторски материал, стр. 671
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Въвеждане на фигурата на освободен от акциз краен потребител (ОАКП) при получаване на етилов алкохол, денатуриран по специален метод - 2016 г.
авторски материал, стр. 673
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Нови правила за подаване на рекапитулативна декларация от освободените от акциз крайни потребители - 2016 г.
авторски материал, стр. 674
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промени в режима за бандеролите - 2016 г.
авторски материал, стр. 675
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Данъчна основа и отчетност на ОАКП при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - 2016 г.
авторски материал, стр. 675
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Рестрикции към специализираните малки обекти за дестилиране - 2016 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Отпада изискването за капитал на лицензирани складодържатели и регистрирани получатели при складиране и получаване на вина и ферментирали напитки - 2016 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промени, свързани с отпадъците от тютюн - 2016 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Забрана по отношение на ръчно свити цигари и на цигари, изработени от заготовки с филтър - 2016 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Изключване на някои акцизни стоки от процедурата за движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава - членка, и облекчения при издаването
авторски материал, стр. 679
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Облекчаване на акцизния режим по отношение на смазочните масла - 2016 г.
авторски материал, стр. 679
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Допълнения в режима за продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия - 2016 г.
авторски материал, стр. 679
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Нови лица, подлежащи на задължителна регистрация по ЗАДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Разширяване на контролните правомощия на митническите органи по ЗАДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 681
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Други промени в ЗАДС - 2016 г.
авторски материал, стр. 682
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на сгради, санирани с публични средства - 2016 г.
авторски материал, стр. 762
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Срок за плащане на данъка за текущата година при придобиване на недвижим имот - 2016 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на превозните средства на Държавна агенция „Технически операции“ - 2016 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от такса за битови отпадъци на поземлените имоти, върху които са построени храмове, молитвени домове и манастири - 2016 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отлагане на действието на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ - 2016 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Цени за ползване на зоните за паркиране в населените места - 2016 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на земи, намиращи се в строителните граници на населените места, за които липсва ПУП - 2016 г.
авторски материал, стр. 766
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Постройки, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти - 2016 г.
авторски материал, стр. 767
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на сгради, принадлежащи на нотариуси и по- конкретно как следва да се облагат недвижимите имоти, собственост на нотариуси, като имущества на физически лица или н
авторски материал, стр. 769
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на сградите на студентски общежития, публична държавна собственост, предоставени за управление на държавни висши учебни заведения - 2016 г.
авторски материал, стр. 770
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на имоти на земеделски производители - физически лица - 2016 г.
авторски материал, стр. 770
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Орган, компетентен да установи и издаде документ за наличие на „лошо физическо състояние“ на сграда, необходим при изчисляване на данъчната оценка по Приложение № 2 към З
авторски материал, стр. 771
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Доказателства, които могат да бъдат представени при премахване на сгради - 2016 г.
авторски материал, стр. 773
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък върху превозните средства отделно на ремаркета и полуремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари - 2016 г.
авторски материал, стр. 774
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на товарни автомобили с технически допустима максимална маса под 12 тона - 2016 г.
авторски материал, стр. 774
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Подаване на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ при липса на данни за МПС в регистъра на „Пътна полиция“ - 2016 г.
авторски материал, стр. 775
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отказ от право на собственост върху МПС - 2016 г.
авторски материал, стр. 776
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Дължимост на данък за МПС, задържано от органи на съдебната власт - 2016 г.
авторски материал, стр. 777
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Налагане на административнонаказателна санкция - глоба за неподаване в срок на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за придобито моторно превозно средство преди 01.01.2015 г.
авторски материал, стр. 778
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Задължения, които следва да отразява документът за платен данък върху превозните средства по чл. 264, ал. 2 ДОПК, изискван при прехвърляне на моторно превозно средство -
авторски материал, стр. 779
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Представяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на такива имоти в капитала на търговско дружество и момент, от който собс
авторски материал, стр. 780
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Издаване на удостоверение за данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за недвижим имот, получен от наследник по завещание и необходимите за това документи - 2016 г.
авторски материал, стр. 781
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Процесуални действия при смърт на лице, настъпила в хода на изпълнително производство - 2016 г.
авторски материал, стр. 782
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Лихви при прихващане на задължение и вземане на едно лице в хипотезата, в която задълженията на лицето са възникнали след вземането му - 2016 г.
авторски материал, стр. 784
Писмо № М-20-38-4 от 12.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 785
Писмо № 08-М-5 от 18.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 786
Писмо № 08-С-24 от 18.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 787
Писмо № 08-П-19 от 24.08.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 788
Писмо № 08-П-29 от 14.09.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 789
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Съхранение на електронни документи - 2016 г.
авторски материал, стр. 792
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Възможност за установяване на задължения чрез служебно издаване на акт от органите по приходите - 2016 г.
авторски материал, стр. 792
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Срок за завършване на проверките за установяване на факти и обстоятелства, при които не се установяват задължения - 2016 г.
авторски материал, стр. 793
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на приложното поле на опростената процедура по възстановяване - 2016 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на автоматичния обмен на информация - 2016 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Служебно прилагане на давностния срок, при изтичане на т. нар. „абсолютна давност“ - 2016 г.
авторски материал, стр. 795
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на поканата за доброволно изпълнение от страна на взискателя - 2016 г.
авторски материал, стр. 795
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Ограничаване на възможността за избор на задължения, които да бъдат погасени, при заплащането на местни данъци и такси - 2016 г.
авторски материал, стр. 795
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на възможността на длъжниците да поискат контролна оценка на подлежащото на продажба имущество - 2016 г.
авторски материал, стр. 796
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Други изменения в изпълнителното производство - 2016 г.
авторски материал, стр. 796
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Създаване на информационна система за номерата на банковите сметки и техните титуляри, достъпна и за органите на НАП - 2016 г.
авторски материал, стр. 797