ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 12
Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
авторски материал, стр. 5
Решение № 207 от 19.10.2015 г., III г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 11
За мълчаливото съгласие при административните производства
авторски материал, стр. 13
Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
авторски материал, стр. 20
Вписване на актове с издадени от СГКК скици - проект в хипотезите на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 27
Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
авторски материал, стр. 29
Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
авторски материал, стр. 38
Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
авторски материал, стр. 45
Колизията „авторски - сродни права“
авторски материал, стр. 53
Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
авторски материал, стр. 60