ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2014 и през 2015 г., свързани с корпоративния данък за 2015 г.
авторски материал, стр. 138
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, извършени в края на 2014 и през 2015 г., свързани с данъчните облекчения, представляващи минимална помощ и държавна помощ за земеделски стопани
авторски материал, стр. 141
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Относно някои промени в годишната данъчна декларация за 2014 г., които имат практическо значение за годишното данъчно приключване
авторски материал, стр. 156
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Практически казуси относно облагането с корпоративен данък
авторски материал, стр. 160
Писмо № 17-00-362 от 20.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 167
Писмо № 26-Х-1 от 17.02.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 169
Писмо № М-94-Т-87 от 27.03.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 171
Писмо № 24-39-22 от 22.04.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 172
Писмо № 24-38-31 от 27.05.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 175
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Изменения и допълнения в ЗДДФЛ, и значението им за годишното облагане на доходите
авторски материал, стр. 247
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни задължения на предприятията - платци на доходи на физически лица
авторски материал, стр. 268
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация
авторски материал, стр. 283
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Санкции
авторски материал, стр. 289
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Казуси от практиката
авторски материал, стр. 290
Писмо № М-94-Х-176 от 19.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 299
Писмо № 24-38-9 от 21.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 304
Писмо № 26-С-117 от 19.03.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 305
Писмо № 15-00-3 от 02.04.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 309
Писмо № 24-38-20 от 08.04.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 311
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, приложими през 2015 г.
авторски материал, стр. 479
Коментар по данъка върху добавената стойност - Практика на НАП, ВАС и СЕС по конкретни теми и въпроси
авторски материал, стр. 490
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката
авторски материал, стр. 526
Писмо № 96-00-5 от 08.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 563
Писмо № М-24-36-6 от 13.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 566
Писмо № 24-38-15 от 12.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 568
Писмо № 24-30-39 от 24.01.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 569
Писмо № 24-33-69 от 06.02.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 576
Писмо № 24-38-3 от 16.02.2015 г. НАП
административна практика, стр. 588
Писмо № 24-39-32 от 23.04.2015 г. на НАП
административна практика, стр. 592
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
авторски материал, стр. 596
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Съдържание на годишно счетоводно приключване
авторски материал, стр. 624
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Изготвяне на годишните финансови отчети
авторски материал, стр. 665
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел
авторски материал, стр. 744
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година – Особености при отчитане на някои специфични дейности
авторски материал, стр. 763
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година – Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните организации
авторски материал, стр. 784
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година – Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност
авторски материал, стр. 792