ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 08
Измененията в Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство (ДВ, бр. 50 от 2015 г.)
авторски материал, стр. 5
Решение № 329 от 9.01.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 16
Учредяване на право на строеж върху имот - частна общинска собственост
авторски материал, стр. 19
Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта
авторски материал, стр. 30
Придобиване по давност на недвижими имоти от сънаследник
авторски материал, стр. 43
Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност
авторски материал, стр. 55
Режим за разполагане на базови станции
авторски материал, стр. 61
Правото на възпроизвеждане според тълкуванията на Съда на ЕС
авторски материал, стр. 71
Привременни мерки по ЗМГО и обезпечението по ГПК. Сравнителен анализ и практически проблеми
авторски материал, стр. 84