ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 07
Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани
авторски материал, стр. 5
Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит1
авторски материал, стр. 10
Решение № 186 от 26.05. 2015 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 22
Още за неустойката и принципа за пълно обезщетяване на вредите
авторски материал, стр. 27
Актуални въпроси на неоснователното обогатяване
авторски материал, стр. 36
По някои въпроси на погасителната давност
авторски материал, стр. 45
Практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент ЕО № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелността и отменителни искове
авторски материал, стр. 56
Практически въпроси при деклариране и доказване на някои обстоятелства по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 72
Минималните стандарти, въведени от Директива 2014/104 ЕС относно исковете за обезщетения за вреди при нарушения на конкуренцията
авторски материал, стр. 82