ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 06
Принудителното изпълнение върху дялове от ООД – основание за прекратяване на дружеството и членственото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Даване на безналични акции вместо изпълнение
авторски материал, стр. 21
Решение № 238 от 21.01. 2015 г. НА ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 32
Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адвокат в светлината на практиката на Съда на ЕС
авторски материал, стр. 37
Неустойката и принципът за пълно обезщетяване на вредите в гражданското право
авторски материал, стр. 45
Решение № 200 от 22.12.2014 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 54
Следва ли да подлежи на обжалване определението по чл. 288 ГПК?
авторски материал, стр. 57
Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 67
Въпроси от практиката, застъпени в становища на Агенцията по обществени поръчки
авторски материал, стр. 73
Антиконкурентни практики, препятстващи навлизането на генерични лекарства на пазара
авторски материал, стр. 80