ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 05
Нови моменти в уредбата на Търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор
авторски материал, стр. 12
Решение № 253 от 28.01. 2015 г. на ВКС, І т. о.
съдебна практика, стр. 27
Рефлексно действие на договорите - пряк иск и противопоставимост
авторски материал, стр. 30
Решение № 148 от 30.12. 2014 г. по т. д. № 3217/2013 г., I т. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 42
Някои въпроси при оспорване на ненормативни актове по административен ред
авторски материал, стр. 45
Значение на наложените в изпълнителните производства тежести по отношение на производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 58
Още по промените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 71
Константна ли е практиката на КЗК и на ВАС при тълкуването и прилагането на забраната за имитация на фирма, марка или географско означение
авторски материал, стр. 88