ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 05
При изготвяне на графиците за установяване на сумирано изчисляване на работното време не може да бъде залагано (“калкулирано”) от работодателя полагането на извънреден труд
авторски материал, стр. 5
Определяне на размера на обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал, стр. 7
Зачитане на трудов и осигурителен стаж
авторски материал, стр. 9
Писмо № 33-30 от 10.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-553 от 19.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94-674 от 26.02.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-740 от 09.03.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-1139 от 15.04.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност
авторски материал, стр. 18
Какво показаха декларациите на работодателите за положения извънреден труд през 2014 г. - констатации и изводи
административна практика, стр. 29
Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление
административна практика, стр. 33
Приоритетен проект на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за улесняване на оценката на риска в малките предприятия набира скорост у нас
административна практика, стр. 37
Проекти на социалните партньори за подпомагане изпълнението на националната политика за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 42
Нова схема и конкурс по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
административна практика, стр. 49
Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”
административна практика, стр. 56
Ред и условия за пенсиониране на учителите
административна практика, стр. 58
Наследствена пенсия от починал съпруг
административна практика, стр. 62
Прехвърлянето на партидата от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на НОИ се отнася за хора, които в момента се осигуряват в УПФ, а не за вече придобили и упражнили правото си на пенсия
административна практика, стр. 63
Обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда не се зачита за осигурителен стаж и върху него не се изчисляват и внасят осигурителни вноски
административна практика, стр. 64
Пенсията за инвалидност не е основание за зачитане на осигурителен стаж
административна практика, стр. 64
По изключение за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност
административна практика, стр. 65
Регламентиране на трудови договори за краткотрайна работа. Примери от практиката на Италия, Румъния и Португалия
авторски материал, стр. 67
Ваучери за предоставяне на услуги в дома в Белгия
авторски материал, стр. 76
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2014 година
административна практика, стр. 88