ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 04
Прекъсване на трудовия процес в случай на бедствие
авторски материал, стр. 5
Извънредният труд се отчита в специална книга по смисъла на чл. 149 КТ, като от неизпълнението на това задължение работодателят не може да черпи права
авторски материал, стр. 11
Ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 15
Работещият пенсионер не ползва предварителна закрила при прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ
авторски материал, стр. 20
Условия и ред за командироване на държавния служител
авторски материал, стр. 24
Парите като фактор, влияещ върху поведението
авторски материал, стр. 28
Рамка на поведение на работещите в съответствие с минималните изисквания по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 1
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 2
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 4
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 3
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите - 5
административна практика, стр. 51
Правна уредба на контролно-ревизионната дейност, осъществявана от Националния осигурителен институт
авторски материал, стр. 52
Промените в задължителното пенсионно осигуряване, въведени с измененията в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 70
Решение № 4166 от 15.04.2015 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 85
Сумирано изчисляване на работното време - последици за осигуряването
авторски материал, стр. 88