ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 02
Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
авторски материал, стр. 5
Особености при действията по отварянето на офертите в открита процедура по Закона за концесиите
авторски материал, стр. 16
Проблемът със съдебното оспорване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, които се извършват без издаване на заповед
авторски материал, стр. 24
Проблеми на действителността на сделките с имоти – съпружеска имуществена общност
авторски материал, стр. 27
Преживял съпруг не наследява, ако е имало постановен развод
авторски материал, стр. 38
Решение № 244 от 4.11.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 41
Отстраняване на технически грешки при вписванията
авторски материал, стр. 44
Проблеми на относителното и рефлексното действие на договора за строителство
авторски материал, стр. 52
Интернет като явление от авторскоправна гледна точка
авторски материал, стр. 63
Административнонаказателна защита при нарушение на права върху търговски марки
авторски материал, стр. 75