ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 01
Правни последици при придобиване на нает недвижим имот
авторски материал, стр. 5
Решение № 189 от 20.06.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 15
Промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
авторски материал, стр. 18
Доказателствена сила на издаваните документи по чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 23
Важни обстоятелства, които налагат разкриване на тайната на осиновяване
авторски материал, стр. 36
Определение № 727 от 8.10.2014 г. на ВКС , ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 46
Следва ли в производството по чл. 19, ал. 3 ЗЗД съдът да следи за спазването на всички условия за прехвърляне на имота по нотариален ред?
авторски материал, стр. 48
Вещноправен статут на строежите според действащото законодателство
авторски материал, стр. 55
Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача
авторски материал, стр. 60
Законови презумпции в договорите между автори или артисти-изпълнители и ползватели
авторски материал, стр. 69
Кратък преглед на практиката на ВКС във връзка със Закона за марките и географските означения (2011-2014 г.)
авторски материал, стр. 75
Преклузии на доказателства в гражданското съдопроизводство
авторски материал, стр. 88