ТП Издания
Книга "Обществени поръчки"
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Общи приложения – Поредното изменение в режима на обществените поръчки
авторски материал, стр. 14
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Общи приложения – Приложно поле на закона - обекти, субекти и изключения от приложното поле
авторски материал, стр. 18
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Общи приложения – Органи
авторски материал, стр. 49
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки - Откриване на процедурата
авторски материал, стр. 59
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки - Участие в процедурата
авторски материал, стр. 84
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки - Оценка и класиране на офертите
авторски материал, стр. 108
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки – Приключване и прекратяване на процедурата
авторски материал, стр. 113
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки – Договор за обществена поръчка
авторски материал, стр. 117
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Общи правила за възлагане на обществените поръчки – Договор за подизпълнение
авторски материал, стр. 131
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Избор на процедура
авторски материал, стр. 135
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Открита процедура
авторски материал, стр. 140
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Ограничена процедура
авторски материал, стр. 150
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Състезателен диалог
авторски материал, стр. 159
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Процедури на договаряне
авторски материал, стр. 163
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Рамково споразумение
авторски материал, стр. 170
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Динамична система за доставки
авторски материал, стр. 172
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Конкурс за проект
авторски материал, стр. 174
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана
авторски материал, стр. 179
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Особени правила за възлагане на обществени поръчки от секторните възложители
авторски материал, стр. 184
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки - Особени правила за отделните видове процедури - Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността
авторски материал, стр. 193
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Обжалване и отговорност – Обжалване
авторски материал, стр. 206
Коментар на промените в закона за Обществените поръчки – Обжалване и отговорност - Контрол и санкции
авторски материал, стр. 215
Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Същност, предпоставки и ред за упражняване на предварителния контрол
авторски материал, стр. 340
Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Същност и характеристики на последващия контрол
авторски материал, стр. 354
Предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки - Административнонаказателна отговорност
авторски материал, стр. 397
Решение № 17003 от 2013 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 464
Определение № 510/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 465
Решение № 1357/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 467
Решение № 1369/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 469
Определение № 571/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 471
Решение № 242/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 473
Определение № 7678 от 2012 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 475
Определение № 261/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 479
Определение № 468/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 481
Определение № 525/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 483
Определение № 194/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 486
Определение № 530/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 489
Определение № 532/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 492
Определение № 333/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 495
Решение № 242 от 2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 496
Решение № 1143/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 497
Решение № 223 от 2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 498
Решение № 208 от 2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 500
Решение № 1577/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 501
Решение № 1006/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 506
Решение № 109/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 509
Решение № 1648/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 512
Решение № 1650/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 513
Решение № 266/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 515
Решение № 447/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 522
Решение № 1619/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 523
Решение № 256/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 527
Решение № 517/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 529
Решение № 406/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 531
Решение № 1557/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 533
Решение № 41/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 535
Решение № 456/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 537
Решение № 115/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 538
Решение № 1383/2012 г. на КЗК
административна практика, стр. 541
Решение № 673/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 542
Решение № 361/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 545
Решение № 76/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 547
Решение № 1241/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 548
Решение № 452/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 550
Решение № 12484/013 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 552
Решение № 672/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 554
Решение № 820/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 556
Решение № 1438/2012 г. на КЗК
административна практика, стр. 558
Решение № 1527/2012 г. на КЗК
административна практика, стр. 562
Решение № 929/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 564
Решение № 137/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 567
Решение № 271/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 569
Решение № 1359/2012 г. на КЗК
административна практика, стр. 572
Решение № 506/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 576
Решение № 12821 от 2013 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 578
Решение № 5839 от 2014 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 580
Решение № 545/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 583
Решение № 504/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 586
Решение № 1162/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 588
Решение № 1096/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 590
Решение № 637/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 592
Решение № 493/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 597
Решение № 787/2013 г. на КЗК
административна практика, стр. 602
Решение № 6092 от 2014 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 603
Решение № 402/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 605
Решение № 348/2014 г. на КЗК
административна практика, стр. 606
Решение № 5338 от 2014 г. на ВАС
съдебна практика, стр. 607
Въпроси и отговори по ЗОП - Откриване на процедурата - Обявяване на процедурата
авторски материал, стр. 610
Въпроси и отговори по ЗОП - Откриване на процедурата - Изисквания към кандидатите и участниците
авторски материал, стр. 623
Въпроси и отговори по ЗОП - Разглеждане, оценка и класиране на офертите - Отваряне и оценка на офертите
авторски материал, стр. 630
Въпроси и отговори по ЗОП - Разглеждане, оценка и класиране на офертите - Прекратяване на процедурата
авторски материал, стр. 648
Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Актове, които подлежат на обжалване
авторски материал, стр. 650
Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Движение на производството
авторски материал, стр. 656
Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Произнасяне на КЗК
авторски материал, стр. 662
Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Действия на възложителя при отмяна на решението от КЗК
авторски материал, стр. 665
Въпроси и отговори по ЗОП - Производство пред КЗК - Други въпроси
авторски материал, стр. 669