ТП Издания
Книга "Капиталови търговски дружества"
Капиталови търговски дружества - Обща характеристика и видове
авторски материал, стр. 17
Дружество с ограничена отговорност - Понятие, приложно поле, източници, видове ООД
авторски материал, стр. 28
Дружество с ограничена отговорност - Образуване на ООД
авторски материал, стр. 32
Дружество с ограничена отговорност - Дружествен договор
авторски материал, стр. 36
Дружество с ограничена отговорност - Вписване на ООД и положението му до вписването
авторски материал, стр. 43
Дружество с ограничена отговорност - Капитал на ООД
авторски материал, стр. 48
Дружество с ограничена отговорност - Дял и дружествен дял в ООД
авторски материал, стр. 52
Дружество с ограничена отговорност - Правно положение на съдружниците в ООД
авторски материал, стр. 58
Дружество с ограничена отговорност - Управление на ООД
авторски материал, стр. 78
Дружество с ограничена отговорност - Общо събрание на съдружниците
авторски материал, стр. 81
Дружество с ограничена отговорност - Управител на ООД
авторски материал, стр. 96
Дружество с ограничена отговорност - Контрольор и проверител на ООД
авторски материал, стр. 111
Дружество с ограничена отговорност - Изменение на дружествения договор. увеличение и намаление на капитала
авторски материал, стр. 114
Дружество с ограничена отговорност - Прекратяване на ООД
авторски материал, стр. 119
Дружество с ограничена отговорност - Ликвидация на ООД
авторски материал, стр. 122
Дружество с ограничена отговорност - Еднолично ООД
авторски материал, стр. 125
Дружество с ограничена отговорност - ЕООД с държавно и с общинско участие в капитала
авторски материал, стр. 130
Акционерно дружество - Обща характеристика
авторски материал, стр. 139
Акционерно дружество - Учредяване на акционерно дружество
авторски материал, стр. 142
Акционерно дружество - Права и задължения на акционерите
авторски материал, стр. 165
Акционерно дружество - Управление на АД
авторски материал, стр. 176
Акционерно дружество - Общо събрание на АД
авторски материал, стр. 179
Акционерно дружество - Общи правила за двете системи на управление на АД
авторски материал, стр. 191
Акционерно дружество - Особености на управителните органи при двете системи за управление
авторски материал, стр. 197
Акционерно дружество - Финанси на АД. увеличение и намаление на капитала на АД
авторски материал, стр. 203
Акционерно дружество - Облигации, емитирани от АД
авторски материал, стр. 211
Акционерно дружество - Годишно приключване и разпределение на печалбата
авторски материал, стр. 214
Акционерно дружество - Еднолично АД
авторски материал, стр. 217
Акционерно дружество - ЕАД с държавно и с общинско участие в капитала
авторски материал, стр. 218
Акционерно дружество - Прекратяване и ликвидация на АД
авторски материал, стр. 223
Командитно дружество с акции
авторски материал, стр. 226
Преобразуване на капиталови търговски дружества
авторски материал, стр. 234
Обединяване на капиталови търговски дружества - Обединения на търговци – понятие и правна уредба
авторски материал, стр. 304
Обединяване на капиталови търговски дружества - Холдинг
авторски материал, стр. 308
Обединяване на капиталови търговски дружества - Консорциум
авторски материал, стр. 316
Обединяване на капиталови търговски дружества - Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ)
авторски материал, стр. 317
Европейско дружество
авторски материал, стр. 321
Правно положение на капиталовите търговски дружества с чуждестранно участие
авторски материал, стр. 328