ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 11
Особености на годишната инвентаризация в строителното предприятие
авторски материал, стр. 5
Отчитане на установени липси или излишъци при инвентаризацията в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 13
Практически аспекти и проблеми относно данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което е формирана данъчна временна разлика
авторски материал, стр. 16
Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
авторски материал, стр. 24
Възможност за частично възстановяване на данъка при възложена ревизия, съгласно ал. 11 от чл. 92 ЗДДС
авторски материал, стр. 31
Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.
административна практика, стр. 41
Таксата за битови отпадъци - преглед на практиката на ВАС
авторски материал, стр. 43
Данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК. Задължения и отговорности при съхраняването и разкриването й
авторски материал, стр. 48
Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, във връзка с новия ред за издаване на болничните листове
авторски материал, стр. 49
Новата наредба за задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците
авторски материал, стр. 59
Основанията за отказ за потвърждаване на проспекти за ценни книжа в практиката на КФН
авторски материал, стр. 66
Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 67