ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 09
Бартерът - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
авторски материал, стр. 5
Промени в сметкоплана на бюджетните организации
авторски материал, стр. 13
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии, в сила от 01.01.2014 г.
авторски материал, стр. 24
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждения на български местни лица, изпратени на работа в чужбина от български работодател
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 1/2014
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 3/2014
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 2/2014
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 4/2014
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 5/2014
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 6/2014
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 7/2014
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 9/2014
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 8/2014
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 10/2014
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори относно вътреобщностната търговия – 11/2014
административна практика, стр. 44
Попълване на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за недвижими имоти в режим на съсобственост
авторски материал, стр. 47
Поправка на очевидна фактическа грешка в ревизионен акт и в решението на директора на дирекция ОДОП по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 49
Още за реда за представяне в НОИ на издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал, стр. 61
Тълкувателно решение № 3 от 03.07.2014 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСК на ВАС
съдебна практика, стр. 62
Допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава на територията на Р България
административна практика, стр. 71
Правата на банките в обезпечителното производство
авторски материал, стр. 76