ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 07
Давностните срокове в трудовото право - За някои съществени въпроси относно сроковете за упражняване на правата и изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляра
авторски материал, стр. 17
Как се определя възнаграждението за времето на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 20
Трудов стаж, придобит при получаване на обезщетение за безработица, или при включване в курсове и школи за преквалификация
авторски материал, стр. 27
Закрила при уволнение
авторски материал, стр. 36
Стратегическа рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на трудза периода 2014-2020 година
авторски материал, стр. 42
Промени в Закона за насърчаване на заетостта, с цел подобряване условията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 56
Право на отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
авторски материал, стр. 62