ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 05
Отговорност на работника или служителя при разпространяване на поверителни сведения за работодателя
авторски материал, стр. 5
Заместването на служител по чл. 107а от Кодекса на труда от служител по ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации е невъзможно
авторски материал, стр. 7
Писмо № 94-5100 от 13.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94-5159 от 13.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-63 от 21.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 33-47 от 13.02.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 67-4 от 12.02.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 12-45 от 21.02.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 26-131 от 24.02.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Допълнителните възнаграждения на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 18
Основни изисквания за защита на работещите при производство и употреба на опасни химични вещества
авторски материал, стр. 31
Процедура за реализация на Национална програма “Сигурност”
административна практика, стр. 44
Краткосрочни обезщетения и помощи, които Националният осигурителен институт ще изплаща през 2014 г.
административна практика, стр. 52
Стажът и доходът на лицата, работили по трудово правоотношение при еднолични търговци преди 01.01.2000 г., се заверява в осигурителни книжки
авторски материал, стр. 71
Бъдещето на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за изпълнение на стратегията “Европа 2020” и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване
авторски материал, стр. 73