ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 04
Счетоводно отчитане на учредяване на предприятие майка чрез апорт на дружествени дялове от капитала в съществуващи предприятия, които стават дъщерни
авторски материал, стр. 5
Отчитане при публична продан
авторски материал, стр. 10
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходите за доброволно здравно застраховане
авторски материал, стр. 14
Как да попълним годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за придобитите доходи през 2013 година
авторски материал, стр. 17
Облагането с ДДС на сделките с туристически пакети между двама туроператори е правилно да се извършва по специалния режим на общата туристическа услуга
авторски материал, стр. 24
Указание № УК-4 от 17.03.2014 г. на МФ
административна практика, стр. 30
Новата Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада, в сила от 1 март 2014 г.
авторски материал, стр. 43
Становище № 08-В-13-1/13 от 28.01.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 44
Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 18 от 2014 г.
авторски материал, стр. 47
Практика по прилагане на чл. 36, ал. 2, т. 5 от Кодекса за застраховането, приета с Протокол № 13 от 14.03.2014 г.*
административна практика, стр. 56
Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. - 2
авторски материал, стр. 58
Основни насоки на последните изменения в Закона за кредитните институции
авторски материал, стр. 60
Нови стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
авторски материал, стр. 88
Нови моменти при погасяването на задълженията за осигурителни вноски и подаването на данни за тяхното установяване
авторски материал, стр. 88