ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 03
Проблеми на въззивното производство – 3
авторски материал, стр. 5
Предварителен договор за имот става окончателен по правилата на ГПК
авторски материал, стр. 17
Решение № 3 от 6.02.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 20
Решение № 96 от 23.07.2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 24
Учредяване на ограничени вещни права върху имоти - публична държавна собственост
авторски материал, стр. 28
Недекларирането на имота от собственика не го лишава от правото да търси обезщетение за лишаване от ползването на имота
авторски материал, стр. 33
Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка - 1
авторски материал, стр. 38
Ако наследяват деца и съпруг, братята и сестрите нямат никакъв шанс
авторски материал, стр. 45
Назначаване на представител на отсъстващо лице, обявяване на отсъствие и на смърт
авторски материал, стр. 48
Обособяване на дялове от урегулиран поземлен имот при съдебна делба
авторски материал, стр. 57
Основни моменти в строителството, при които възложителят трябва да съобрази кой е компетентният орган за издаване на разрешението за строеж
авторски материал, стр. 63
Празнота в закона води до неефективност на мерките, предотвратяващи нарушения на авторски права в Интернет
авторски материал, стр. 68
Съгласието по смисъла на Закона за марките и географските означения. За някои спорни моменти в правоприлагането.
авторски материал, стр. 80