ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2014 г."
Решение № 8 от 25.01.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 245
Решение № 128 от 28.05.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 247
Решение № 167 от 14.05.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 252
Решение № 69 от 7 .05.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 254
Решение № 175 от 24.07.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 258
Решение № 134 от 29.04.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 259
Решение № 235 от 1.07.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 263
Решение № 38 от 13.03.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 266
Решение № 9 от 14.02.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 269
Решение № 231 от 12.06.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 273
Решение № 219 от 7.06.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 276
Решение № 159 от 10.07.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 279
Решение № 94 от 1.07.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 284
Решение № 37 от 20.02.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 287
Решение № 251 от 9.10.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 291
Решение № 66 от 19.03.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 294
Решение № 50 от 26.02.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 296
Решение № 226 от 10.07.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 298
Решение № 52 от 15.03.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 302
Решение № 31 от 19.02.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 305
Решение № 61 от 5.03.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 306
Решение № 14 от 1.03.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 311
Решение № 62 от 26.03.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 314
Решение № 92 от 29.05.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 317
Писмо № 33-216 от 05.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 322
Писмо № 94-3517 от 01.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 323
Писмо № 94-4507 от 25.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 324
Писмо № 94-2726 от 07.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 327
Писмо № 94-3439 от 24.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 328
Писмо № 94-3710 от 13.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 329
Писмо № 94-4203 от 08.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 331
Писмо № 94-3965 от 16.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 336
Писмо № 94-4498 от 19.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 341
Писмо № 26-841 от 26.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 342
Писмо № 94-3722 от 20.09.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 344
Коментар по трудови отношения - Ред за работата на Общото събрание на работниците и служителите - 2014 г.
авторски материал, стр. 348
Коментар по трудови отношения - Мандат на представителите на работниците и служителите за информиране и консултиране - 2014 г.
авторски материал, стр. 350
Коментар по трудови отношения - Проверка на изискванията за представителност на синдикалните и работодателските организации по инициатива на Министерския съвет - 2014 г.
авторски материал, стр. 354
Коментар по трудови отношения - Участие на представителите на синдикалните организации в обсъждането на вътрешните актове на работодателя в предприятието – 2014 г.
авторски материал, стр. 356
Коментар по трудови отношения - Изменение на колективния трудов договор - 2014 г.
авторски материал, стр. 357
Коментар по трудови отношения - Действие на колективния трудов договор спрямо лицата - 2014 г.
авторски материал, стр. 359
Коментар по трудови отношения - Правно значение на уведомлението на работодателя за сключване на трудов договор - 2014 г.
авторски материал, стр. 366
Коментар по трудови отношения - Забрана за допускане на работниците и служителите на работа от работодателя преди да е сключен трудов договор и предоставен екземпляр от него, със заверено копие от уведомлението - 2014 г.
авторски материал, стр. 369
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за провеждане на конкурс - 2014 г.
авторски материал, стр. 372
Коментар по трудови отношения - Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен - 2014 г.
авторски материал, стр. 374
Коментар по трудови отношения - Превръщане на безсрочния трудов договор в срочен трудов договор за определен срок - 2014 г.
авторски материал, стр. 377
Коментар по трудови отношения - Сключване и съдържание на трудовия договор за изпитване - 2014 г.
авторски материал, стр. 379
Коментар по трудови отношения - Оценяване изпълнението на задълженията на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2014 г.
авторски материал, стр. 382
Коментар по трудови отношения - Работно време и почивки при надомна работа - 2014 г.
авторски материал, стр. 384
Коментар по трудови отношения - Солидарна отговорност на предприятието, което осигурява временна работа и предприятието ползвател - 2014 г.
авторски материал, стр. 387
Коментар по трудови отношения - Начало на изпълнението и прекратяване на временната работа - 2014 г.
авторски материал, стр. 388
Коментар по трудови отношения - Промяна на работното място - 2014 г.
авторски материал, стр. 391
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за издаване на документи на работника или служителя - 2014 г.
авторски материал, стр. 393
Коментар по трудови отношения - Задължение за информиране и консултиране в предприятието при масово уволнение - 2014 г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Право на информиране и консултиране при промяна на работодателя - 2014 г.
авторски материал, стр. 399
Коментар по трудови отношения - Задължение за информиране и консултиране при промяна на работодателя - 2014 г.
авторски материал, стр. 402
Коментар по трудови отношения - Удължаване на работното време - 2014 г.
авторски материал, стр. 404
Коментар по трудови отношения - Въвеждане на непълно работно време от работодателя - 2014 г.
авторски материал, стр. 409
Коментар по трудови отношения - Разпределение на работното време - 2014 г.
авторски материал, стр. 412
Коментар по трудови отношения - Допустимост по изключение на извънредния труд - 2014 г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по трудови отношения - Работно време и почивки при работи със специфичен характер на дейността и/или организация на труда - 2014 г.
авторски материал, стр. 416
Коментар по трудови отношения - Отлагане и погасяване на правото на платен годишен отпуск - 2014 г.
авторски материал, стр. 419
Коментар по трудови отношения - Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - 2014 г.
авторски материал, стр. 423
Коментар по трудови отношения - Платени учебни отпуски - 2014 г.
авторски материал, стр. 429
Коментар по трудови отношения - Отпуск за две и повече деца - 2014 г.
авторски материал, стр. 436
Коментар по трудови отношения - Връчване на заповедта за дисциплинарно уволнение - 2014 г.
авторски материал, стр. 438
Коментар по трудови отношения - Съдебен контрол върху законността на дисциплинарното уволнение - 2014 г.
авторски материал, стр. 440
Коментар по трудови отношения - Обезщетение за неимуществени вреди при смърт или увреждане на здравето от трудова злополука или професионална болест в практиката на Върховния касационен съд - 2014 г.
авторски материал, стр. 458
Коментар по трудови отношения - Намаляване на дължимото обезщетение от работодателя при трудова злополука и професионална болест с получени суми от договори за застраховане - 2014 г.
авторски материал, стр. 460
Коментар по трудови отношения - Регресна отговорност на виновния работник или служител за изплатеното от работодателя обезщетение на пострадалия при трудова злополука - 2014 г.
авторски материал, стр. 463
Коментар по трудови отношения - Вредата, която подлежи на обезщетяване на работника или служителя при ограничената имуществена отговорност - 2014 г.
авторски материал, стр. 466
Коментар по трудови отношения - Отговорност за вреда, причинена от няколко работници или служители - 2014 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по трудови отношения - Гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение - 2014 г.
авторски материал, стр. 470
Коментар по трудови отношения - Приемане на работа на лица, ненавършили 18 години - 2014 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Добросъвестност при получаване на трудово възнаграждение - 2014 г.
авторски материал, стр. 476
Коментар по трудови отношения - Трудоустрояване на работника и служителя - 2014 г.
авторски материал, стр. 477
Коментар по трудови отношения - Работни места за трудоустрояване - 2014 г.
авторски материал, стр. 481
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението бъде признато за незаконно и работникът или служителят не се яви да заеме работата, на която е възстановен - 2014 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на срочните трудови договори - 2014 г.
авторски материал, стр. 486
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме - 2014 г.
авторски материал, стр. 489
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника или служителя - 2014 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие - 2014 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато работодателят променя едностранно трудовия договор - 2014 г.
авторски материал, стр. 497
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при закриване дейността на предприятието - 2014 г.
авторски материал, стр. 500
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя с предизвестие, поради намаляване обема на работата - 2014 г.
авторски материал, стр. 502
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя с предизвестие при липса на качества за ефективно изпълнение на работата - 2014 г.
авторски материал, стр. 504
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя поради несъвместимости - 2014 г.
авторски материал, стр. 505
Коментар по трудови отношения - Уволнение на служителя при заличаване от регистъра на съсловните организации - 2014 г.
авторски материал, стр. 508
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд - 2014 г.
авторски материал, стр. 511
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на работник или служител, който е трудоустроен или боледува от определена болест - 2014 г.
авторски материал, стр. 513
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на бременна работничка или служителка - 2014 г.
авторски материал, стр. 517
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на общински съветници - 2014 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по трудови отношения - Възстановяване на работа при незаконно уволнение - 2014 г.
авторски материал, стр. 520
Коментар по трудови отношения - Обезщетение за оставане без работа при незаконно уволнение - 2014 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по трудови отношения - Момент на прекратяване на трудовия договор - 2014 г.
авторски материал, стр. 526
Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд - 2014 г.
авторски материал, стр. 528
Коментар по трудови отношения - Отговорност за нарушаване на „други разпоредби“ на трудовото законодателство - 2014 г.
авторски материал, стр. 529
Коментар по трудови отношения - Задължение за внасяне на имуществените санкции и глобите за нарушаване на трудовото законодателство и отговорност за невнасянето им - 2014 г.
авторски материал, стр. 532
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Основни задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 2014 г.
авторски материал, стр. 565
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести - 2014 г.
авторски материал, стр. 569
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства - 2014 г.
авторски материал, стр. 571
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Отраслови, браншови и регионални съвети по условията на труд - 2014 г.
авторски материал, стр. 573
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта през 2014 г. - 2014 г.
авторски материал, стр. 643
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Задължително обявяване на свободни работни места в териториалните поделения на Агенцията по заетостта - 2014 г.
авторски материал, стр. 653
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Нови законодателни мерки за насърчаване на заетостта на младежите - 2014 г.
авторски материал, стр. 655
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за обучения от работодателя - 2014 г.
авторски материал, стр. 657
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Непосредствени преговори за уреждане на колективните трудови спорове - 2014 г.
авторски материал, стр. 666
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Основна стачка - 2014 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Задължителен арбитраж за определяне на минималните дейности - 2014 г.
авторски материал, стр. 671
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана на правото на стачка в държавната служба - 2014 г.
авторски материал, стр. 673
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Ролята на синдикатите при упражняване на правото на стачка - 2014 г.
авторски материал, стр. 678