ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 10
Кой дължи заплащането на такси по валутни преводи - Наредителят или получателят?
авторски материал, стр. 5
Договор и запис за влог на зърно в публичен склад
авторски материал, стр. 13
Договор за абонаментно застраховане
авторски материал, стр. 19
Правен анализ на чл. 627 от Търговския закон
авторски материал, стр. 28
Решение № 63 от 21.06. 2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 38
Решение № 100 от 31.07.2013 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 41
Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 45
Кога ползата превишава отрицателните последици от прилагането на временна мярка по чл. 121а, ал. 5 ЗОП
авторски материал, стр. 59
Ненормативно освобождаване в конкурентното право
авторски материал, стр. 71
Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС - 2
авторски материал, стр. 88