ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2013 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане за 2013 г. – 2013 г.
авторски материал, стр. 126
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 128
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Изменения в ЗКПО през 2013 г., имащи отношение към годишното данъчно приключване за настоящата година - 2013 г.
авторски материал, стр. 151
Писмо № 3_324 от 31.01.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 153
Писмо № 96-00-156 от 10.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 155
Писмо № 3_1089 от 15.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 157
Писмо № 96-00-274 от 26.05.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 159
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Измененията в закона и тяхното значение за годишното облагане на доходите - 2013 г.
авторски материал, стр. 223
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни правила при определянето на облагаемия доход и на годишните данъчни основи - 2013 г.
авторски материал, стр. 240
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Особености при попълването на образци и формуляри за целите на годишното облагане - 2013 г.
авторски материал, стр. 250
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2013 г.
авторски материал, стр. 266
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - 2013 г.
авторски материал, стр. 268
Писмо № 3_1232 от 26.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 272
Писмо № М-26-М-92 от 26.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 274
Писмо № 20-15-235 от 29.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 274
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, валидни от началото на 2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 550
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Сделки, извършени от данъчно задължено лице, но не в това му качество - 2013 г.
авторски материал, стр. 568
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Осъществени доставки на стоки с място на територията на трети страни - 2013 г.
авторски материал, стр. 569
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на доставка на услуга, оказана в полза на чуждестранно лице, имащо и български ДДС номер - 2013 г.
авторски материал, стр. 570
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на доставка на недвижим имот, включващ УПИ и построена в него стара сграда, която е осъществена между свързани лица - 2013 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на доставката на ДМА - Употребяван товарен автомобил, за който при придобиването му е ползвано право на данъчен кредит - 2013 г.
авторски материал, стр. 573
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Платено обезщетение по сключен договор и данъчна основа на доставката - 2013 г.
авторски материал, стр. 575
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Подобрение за сметка на наемателя, извършено по сключен договор за наем - 2013 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране по ЗДДС на сделка по отстъпване на право на ползване върху недвижим имот - паркоместа - 2013 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Подмяна на доставена некачествена стока с друга от същия вид, която няма недостатъци - 2013 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Транспортни услуги, облагаеми с нулева ставка - 2013 г.
авторски материал, стр. 580
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Износ на стоки втора употреба, извършен от лице - дилър - 2013 г.
авторски материал, стр. 581
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за разходи, предхождащи извършването на стопанската дейност - 2013 г.
авторски материал, стр. 582
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит в случаите на анулирана сгрешена фактура - 2013 г.
авторски материал, стр. 583
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за телефонни услуги и мобилни телефони, ползвани от служители на данъчно задължено лице - 2013 г.
авторски материал, стр. 584
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит за придобит дълготраен актив, който се продава, преди да е напълно амортизиран - 2013 г.
авторски материал, стр. 586
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Условия за наличие на обърнато данъчно задължение при доставки на услуги - 2013 г.
авторски материал, стр. 586
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Обърнато данъчно задължение за посредническа услуга по хотелско настаняване - 2013 г.
авторски материал, стр. 587
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Лице - платец на данъка за доставката на минни отпадъци - 2013 г.
авторски материал, стр. 588
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката – Издаване на фактури за получени аванси за износ и отразяването им в дневника за продажбите и справката-декларация за ДДС - 2013 г.
авторски материал, стр. 589
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на сделките за продажба на стоки чрез сайт за продажба на ваучери - 2013 г.
авторски материал, стр. 590
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на транспортна услуга, съпътстваща доставката на стоки - 2013 г.
авторски материал, стр. 592
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на доставки на услуги с обърнато данъчно задължение - 2013 г.
авторски материал, стр. 593
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване в регистрационните дневници на доставки на услуги, оказвани на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка - 2013 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване в регистрационните дневници на услуга, оказвана на лице, установено в трета страна - 2013 г.
авторски материал, стр. 596
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване в дневниците за продажби на фактури по доставки с място извън България - 2013 г.
авторски материал, стр. 597
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Анулиране на погрешно съставени данъчни документи - 2013 г.
авторски материал, стр. 598
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекции на грешки във VIES-декларации - 2013 г.
авторски материал, стр. 600
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Режим по ЗДДС на доставката на бракуван ДМА - 2013 г.
авторски материал, стр. 601
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация при доставки на услуги, свързани с недвижим имот, находящ се на територията на друга държава - членка - 2013 г.
авторски материал, стр. 602
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС за извършени доставки на услуги в полза на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка- 2013 г.
авторски материал, стр. 603
Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми, свързани с правото на данъчен кредит - Писма на НАП и решения на СЕС - 2013 г.
авторски материал, стр. 604
Коментар по данъка върху добавената стойност - Годишна корекция в размера на частичния данъчен кредит - 2013 г.
авторски материал, стр. 620
Писмо № М-24-31-110 от 30.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 627
Писмо № 24-34-124 от 30.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 628
Писмо № 94-00-116 от 13.05.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 632
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Нормативна основа на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети - 2013 г.
авторски материал, стр. 636
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - 2013 г.
авторски материал, стр. 664
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Индивидуални и консолидирани финансови отчети - 2013 г.
авторски материал, стр. 705
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - 2013 г.
авторски материал, стр. 784
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Особености на финансовите отчети на някои специфични дейности - 2013 г.
авторски материал, стр. 803
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 817
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност - 2013 г.
авторски материал, стр. 825