ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 07
Определяне на базата, от която се изчислява възнаграждението за времето на ползване на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Обезщетение при безработица при прекратяване на трудовия договор от работника поради неправомерно поведение на работодателя
авторски материал, стр. 7
Писмо № 17-31 от 30.05.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-1981 от 31.05.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-2331 от 14.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Времето на разположение извън територията на предприятието, се определя с месечен график, утвърден от работодателя
административна практика, стр. 14
В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск
административна практика, стр. 15
Правото на отпуск на майка с две и повече деца при работа по трудов договор за допълнителен труд
административна практика, стр. 16
Социалните инвестиции - Ролята им за развитието на социалната икономика
авторски материал, стр. 17
Условия и размери на заплащане за положен извънреден труд
авторски материал, стр. 22
Стартира национална кампания на Главна инспекция по труда в селското стопанство
административна практика, стр. 32
Къде са публикувани списъците на регистрираните посредници за намиране на работа в страната и чужбина
административна практика, стр. 44
Документи, необходими за регистрацията на търсещ работа безработен в дирекция “Бюро по труда”
административна практика, стр. 45
Как може да се регистрира в Бюрото по труда гражданин на държава-членка на Европейското икономическо пространство?
административна практика, стр. 45
Как се обжалва решението за прекратяване на регистрация в бюрото по труда?
административна практика, стр. 46
Право на парично обезщетение за безработица
административна практика, стр. 47
Къде са обявени свободните работни места?
административна практика, стр. 47
Здравно и пенсионно осигуряване при безработица
административна практика, стр. 48
Право на еднократна помощ в размер на 50 лв. за деца в домакинства с доход до 350 лв.
административна практика, стр. 49
Еднократна помощ за майка студентка - Редовна форма на обучение
административна практика, стр. 49
Право на семейни помощи за деца според Закона за семейните помощи за деца
административна практика, стр. 50
Деклариране на брутните доходи на семейството във връзка с получаването на детски надбавки
административна практика, стр. 51
Отпускане на семейни помощи за деца с трайни увреждания
административна практика, стр. 52
Колко е месечното възнаграждение на професионален приемен родител на трудов договор?
административна практика, стр. 53
Кога се подават документите за еднократна помощ при бременност?
административна практика, стр. 54
Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване
административна практика, стр. 55
Болничен лист и право на парично обезщетение за осигурени, които работят при повече от един работодател/осигурител
административна практика, стр. 65
Правото на социална пенсия за инвалидност и необходимите документи за кандидатстване
административна практика, стр. 66
Само пенсионерите ли имат право на така наречената “вдовишка добавка”
административна практика, стр. 67
Участие на България в Европейската година на гражданите – 2013 г.
авторски материал, стр. 68
Дуалната система за професионално образование и обучение в Конфедерация Швейцария - Пример за добра професионална подготовка
авторски материал, стр. 77
Социална икономика и социално предприемачество в България
авторски материал, стр. 88