ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 06
Особености на трудовото правоотношение на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 5
Работа при ненормиран работен ден и трудов договор за непълно работно време
авторски материал, стр. 16
След незаконно уволнение си връщате стажа, но не и отпуска
авторски материал, стр. 22
Прекъсване ползването на платения годишен отпуск на държавен служител
авторски материал, стр. 23
Компетентностен подход за оценяване на човешките ресурси
авторски материал, стр. 28
За някои спорни въпроси при налагането на запор върху трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 46
Системен подход за ергономична оценка на работните места и мерки за тяхното подобряване
авторски материал, стр. 54
Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри преразпределяне на спестения финансов ресурс към действащите схеми за заетост и обучение
авторски материал, стр. 63
Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
авторски материал, стр. 68
Попълване на документи за осигурителен стаж - Образец УП-3 и на декларация образец № 1 за работещите при непълно работно време
авторски материал, стр. 78
Нови решения в сферата на социалното подпомагане
авторски материал, стр. 88
Какво трябва да съдържа трудовото досие на служителя
авторски материал, стр. 88
Смяна на личен лекар по Интернет
авторски материал, стр. 90