ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 03
По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК
авторски материал, стр. 5
Измененията в Закона за концесиите, свързани с обектите и субектите на концесия
авторски материал, стр. 18
Прекратяване на договор за аренда на земеделска земя
авторски материал, стр. 26
Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
авторски материал, стр. 34
Придобит при съжителство на семейни начала имот също подлежи на делба консултация
авторски материал, стр. 44
Решение № 129 от 3.05.2012 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 47
Вписване на договор за прехвърляне на търговско предприятие в имотния регистър
авторски материал, стр. 52
Относно предопределеното съдържание на договора по чл. 15 от Търговския закон
авторски материал, стр. 65
Производството по премахване на незаконни строежи, съобразно § 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ
авторски материал, стр. 67
За приложимия закон при нарушения на авторски права в интернет
авторски материал, стр. 72
Единният патентен съд - Гаранция за еднакво решаване на спорове по патенти
авторски материал, стр. 83
Външно управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 88