ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2013 г."
Коментар по трудови отношения - Работно време, почивки и отпуски на работниците и служителите, които работят от разстояние - 2013 г.
авторски материал, стр. 28
Решение № 7 от 19.06.2012 г. по конституционно дело № 2 от 2012 г.
съдебна практика, стр. 227
Тълкувателно решение № 3 от 2011 г. на ОСГК на ВКС от 16.01.2012 г.
съдебна практика, стр. 245
Тълкувателно решение № 6 от 2012 г. на ОСГК от 11.01.2013 г.
съдебна практика, стр. 252
Решение № 156 от 16.05.2012 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 261
Решение № 39 от 27.02.2012 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 263
Решение № 44 от 15.02.2012 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 266
Решение № 226 от 22.05.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 268
Решение № 256 от 18.05.2012 г. на ВКС, на ІV г.о.
съдебна практика, стр. 270
Решение № 109 от 12 март 2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 274
Решение № 79 от 27.02.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 276
Решение № 238 от 9.07.2012 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 283
Решение № 63 от 21.02.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 285
Решение № 302 от 19.07.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 289
Решение № 61 от 15.02.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 291
Решение № 81 от 8.08.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 294
Решение № 168 от 11.06.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 296
Решение № 174 от 10.04.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 298
Решение № 304 от 27.06.2012 г. на ВКС, на ІV г.о.
съдебна практика, стр. 301
Решение № 111 от 23.04.2012 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 303
Писмо № 26-130 от 01.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 307
Писмо № 61-201 от 15.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 308
Писмо № 8008-29 от 06.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 309
Писмо № 94-1450 от 09.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 310
Писмо № 08-880 от 04.01.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 311
Писмо № 26-191 от 28.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 312
Писмо № 26-660 от 22.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 314
Писмо № 94СС-430 от 04.07.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 316
Писмо № 61-208 от 16.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 316
Писмо № 26-118 от 07.03.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 317
Писмо № 26-551 от 14.09.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 318
Писмо № 94-1629 от 15.05.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 319
Писмо № 94-ЛЛ-29 от 25.04.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 320
Писмо № 94-3481 от 15.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 321
Писмо № 92-806 от 13.01.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 323
Коментар по трудови отношения - Решение № 7 от 2012 г. на Конституционния съд относно критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации - 2013 Г.
авторски материал, стр. 324
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в уредбата на представителните синдикални организации - 2013 г.
авторски материал, стр. 329
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в уредбата на представителните работодателски организации - 2013 г.
авторски материал, стр. 331
Коментар по трудови отношения - Срок за представителност на синдикалните и работодателските организации - 2013 г.
авторски материал, стр. 333
Коментар по трудови отношения - Участие на представителните синдикални и работодателски организации в социалния диалог, вън от Кодекса на труда - 2013 г.
авторски материал, стр. 336
Коментар по трудови отношения - Юридическо лице на синдикалните и работодателските организации - 2013 г.
авторски материал, стр. 340
Коментар по трудови отношения - Представители на работниците и служителите в предприятието - 2013 г.
авторски материал, стр. 342
Коментар по трудови отношения - Мандат на представителите на работниците и служителите - 2013 г.
авторски материал, стр. 348
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за предоставяне на информация на синдикалните представители в колективните преговори - 2013 г.
авторски материал, стр. 352
Коментар по трудови отношения – Колективни трудови договори по общини - 2013 г.
авторски материал, стр. 354
Коментар по трудови отношения - Времетраене на колективния трудов договор - 2013 г.
авторски материал, стр. 354
Коментар по трудови отношения - Изменение на колективния трудов договор - 2013 г.
авторски материал, стр. 359
Коментар по трудови отношения - Трудов договор, сключен от по-горестоящ на работодателя орган - 2013 г.
авторски материал, стр. 361
Коментар по трудови отношения - Уведомление за сключения трудов договор от работодателя - 2013 г.
авторски материал, стр. 364
Коментар по трудови отношения - Последици от непостъпване на работника или служителя на работа след сключване на трудов договор, както и при възникване на трудовото правоотношение от избор или конкурс - 2013 г.
авторски материал, стр. 367
Коментар по трудови отношения - Необходимо договорно съдържание на трудовия договор - 2013 г.
авторски материал, стр. 371
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор при дългосрочна командировка за изпълнение на длъжност в задгранично представителство - 2013 г.
авторски материал, стр. 376
Коментар по трудови отношения - Отстраняване на недостатък на трудовия договор от работодателя - 2013 г.
авторски материал, стр. 378
Коментар по трудови отношения - Последици от обявяване на недействителността на трудовия договор, при сключването на който работникът или служителят е действал недобросъвестно - 2013 г.
авторски материал, стр. 381
Коментар по трудови отношения - Основания за обявяване на длъжността за конкурсна - 2013 г.
авторски материал, стр. 383
Коментар по трудови отношения - Допускане до участие в конкурс - 2013 г.
авторски материал, стр. 387
Коментар по трудови отношения - Постъпване на работа по трудово правоотношение - 2013 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по трудови отношения - Допълнения в уредбата на чл. 107а КТ, съдържаща допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2013 г.
авторски материал, стр. 391
Коментар по трудови отношения - Работа от разстояние: същност и условия - 2013 г.
авторски материал, стр. 395
Коментар по трудови отношения - Работно място при работа от разстояние: определение, оборудване и поддържане - 2013 г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Организация на работата от разстояние - 2013 г.
авторски материал, стр. 400
Коментар по трудови отношения - Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работници и служители, които работят от разстояние - 2013 г.
авторски материал, стр. 402
Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение на работниците и служителите, които работят от разстояние - 2013 г.
авторски материал, стр. 407
Коментар по трудови отношения - Колективни трудови права на работниците и служителите, които работят от разстояние - 2013 г.
авторски материал, стр. 408
Коментар по трудови отношения - Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 409
Коментар по трудови отношения - Задължения на предприятието, което осигурява временна работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 412
Коментар по трудови отношения - Задължения на предприятието ползвател - 2013 г.
авторски материал, стр. 414
Коментар по трудови отношения - Договор между предприятието работодател за осигуряване на временна работа и предприятието ползвател - 2013 г.
авторски материал, стр. 418
Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя, който е сключил трудов договор за временна работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 420
Коментар по трудови отношения - Права на работника или служителя при изпълнение на временна работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 422
Коментар по трудови отношения - Обезщетение на работника или служителя при бедствие - 2013 г.
авторски материал, стр. 423
Коментар по трудови отношения - Намалено работно време - 2013 г.
авторски материал, стр. 426
Коментар по трудови отношения - Непълно работно време, уговорено в трудовия договор - 2013 г.
авторски материал, стр. 428
Коментар по трудови отношения - Удължен платен годишен отпуск - 2013 г.
авторски материал, стр. 432
Коментар по трудови отношения - Отпуск по време на активна служба в доброволния резерв - 2013 г.
авторски материал, стр. 435
Коментар по трудови отношения - Права на работника или служителя след завръщане от отпуск по чл. 163-167а КТ - 2013 г.
авторски материал, стр. 437
Коментар по трудови отношения - Кумулиране на дисциплинарната отговорност с други юридически отговорности - 2013 г.
авторски материал, стр. 440
Коментар по трудови отношения - Заличаване на дисциплинарните наказания - 2013 г.
авторски материал, стр. 443
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за неимуществени вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест - 2013 г.
авторски материал, стр. 444
Коментар по трудови отношения - Обезщетение на работника или служителя при преместване на работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Специфични задължения на работодателя при изпращане на работник или служител на временна работа зад граница - 2013 г.
авторски материал, стр. 449
Коментар по трудови отношения - Обезщетения при уволнение по чл. 221 КТ - 2013 г.
авторски материал, стр. 453
Коментар по трудови отношения - Предварителни и периодични медицински прегледи - 2013 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по трудови отношения - Надомна работа по чл. 312 КТ - 2013 г.
авторски материал, стр. 460
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор за временна работа от работника или служителя без предизвестие - 2013 г.
авторски материал, стр. 461
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие при навършване на 65-годишна възраст на служителя - 2013 г.
авторски материал, стр. 464
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с работещ пенсионер за осигурителен стаж и възраст - 2013 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по трудови отношения - Съдебен контрол върху правото на подбор на работодателя при уволнение - 2013 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по трудови отношения - Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовото правоотношение - 2013 г.
авторски материал, стр. 471
Коментар по трудови отношения - Неоснователност на иска за възстановяване на работа при спор за незаконно уволнение - 2013 г.
авторски материал, стр. 476
Коментар по трудови отношения - Принудителна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 9 КТ - 2013 г.
авторски материал, стр. 482
Коментар по трудови отношения - Противоконституционност на административното наказване на работника или служителя без сключен трудов договор - 2013 г.
авторски материал, стр. 484
Коментар по трудови отношения - Новата законова уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство - 2013 г.
авторски материал, стр. 488
Коментар по трудови отношения - Приложимост на административнонаказателното наказване за виновните длъжностни лица в предприятието ползвател - 2013 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Приложно поле на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) - 2013 Г.
авторски материал, стр. 517
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места - 2013 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Колективни средства за защита и тяхното използване - 2013 г.
авторски материал, стр. 522
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Лични предпазни средства - 2013 г.
авторски материал, стр. 526
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Преустановяване на работата от работодателя при сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работниците и служителите - 2013 г.
авторски материал, стр. 529
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план по заетостта през 2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Права на лицата, които търсят работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 602
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на лицата, които търсят работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 605
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Процедура по информиране на държавни и общински органи при масово уволнение - 2013 г.
авторски материал, стр. 609
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на предприятията, които осигуряват временна работа - 2013 г.
авторски материал, стр. 611
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Критични бележки на Експертната комисия по приложение на конвенциите и препоръките на МОТ по законовата уредба на правото на стачка - 2013 г.
авторски материал, стр. 622
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Арбитражен ред за разглеждане на колективните трудови спорове - 2013 г.
авторски материал, стр. 624
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Определяне на минималните дейности, които се осъществяват по време на стачка - 2013 г.
авторски материал, стр. 626
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Стачни фондове - 2013 г.
авторски материал, стр. 628
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана за приемане на нови работници по време на стачка - 2013 г.
авторски материал, стр. 630