ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 02
Работата от разстояние - Нова форма на трудова заетост
авторски материал, стр. 6
Определяне на по-голям размер на основния платен годишен отпуск с колективен трудов договор и с индивидуален трудов договор и възможности за отлагане и погасяване правото на ползване
авторски материал, стр. 16
Писмо № 26-561 от 12.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 29-22 от 31.10.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 61-217 от 14.11.2012 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020
административна практика, стр. 23
Преустановяване на работата от работодателя при сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работниците и служителите
авторски материал, стр. 33
Психосоциалните фактори на работното място - Една успешна кампания за намаляване стреса на работното място
авторски материал, стр. 37
Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България
авторски материал, стр. 51
Новата спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност урежда социалните права на хората, които развиват дейност в двете съседни страни
авторски материал, стр. 56
Пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще се осъвременяват от 1 април 2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е под минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (150 лв. от 0
авторски материал, стр. 62
Писмо № 0403-11 от 05.02.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 64
Социалните предприемачи - Лидерите на новото хилядолетие
авторски материал, стр. 67
Социалната икономика - Полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства
авторски материал, стр. 73
Комитетът по икономически, социални и културни права на ООН разгледа консолидирания четвърти и пети периодичен доклад на България за прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права
авторски материал, стр. 84