ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 01
Единната бюджетна класификация за 2013 година
авторски материал, стр. 5
Класификация на пасивите на предприятието като текущи или нетекущи, в съответствие с МСС
авторски материал, стр. 11
Новият режим на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2013 година
авторски материал, стр. 19
Промени в режима на коригиране на грешки по ЗКПОот началото на 2013 година
авторски материал, стр. 30
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г.
авторски материал, стр. 36
Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г., засягащи документирането на доставките, бартерите, ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи
авторски материал, стр. 52
Промените в социалното осигуряване през 2013 година
авторски материал, стр. 59
Спиране на производството по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 66
Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
авторски материал, стр. 67
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2013 година
авторски материал, стр. 73
Кампания „Гражданска отговорност - 2013“
авторски материал, стр. 79
Каква година ни очаква - Прогноза за финансовата 2013 година
авторски материал, стр. 82