ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 11
Липсата на кворум като липса на решение
авторски материал, стр. 5
Относно наследяването на дружествения дял в ООД
авторски материал, стр. 16
Проблеми на залога на акции на приносител
авторски материал, стр. 26
Решение № 28 от 05.04.2012 г. на ВКС, Г. К., III г. о.
съдебна практика, стр. 35
Решение № 98 от 25.06.2012 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 37
Доказва ли се обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества
авторски материал, стр. 43
По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Tърговския закон
авторски материал, стр. 50
Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 58
Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока
авторски материал, стр. 64
Обвързващата сила на решенията на органите по конкуренция - Фактор за ефективно частно правоприлагане в областта на правото на конкуренцията
авторски материал, стр. 68
Услугите от общ икономически интерес в конкурентното право
авторски материал, стр. 88