ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2012 г., кн. 10
За формата и съдържанието на съдебните актове
авторски материал, стр. 5
Служебна проверка на личните данни на страните в гражданския процес
авторски материал, стр. 11
Решение № 359 от 23.01.2012 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 17
Решение № 462 от 9.07.2012 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 21
Нови промени в Закона за горите
авторски материал, стр. 29
Промените в Закона за общинската собственост, произтичащи от Закона за публично-частното партньорство
авторски материал, стр. 34
Подлежи ли на делба имуществото на едноличен търговец при развод
авторски материал, стр. 35
Наследяване на съпруг с братя и сестри
авторски материал, стр. 42
Решение № 138 от 14.03.2012 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 44
Корекции в книгите по вписванията се вършат без разпореждане от съдиите по вписванията
авторски материал, стр. 47
Решение № 402 от 17.01.2012 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 51
Противоконституционна ли е разпоредбата на чл. 239, ал. 4 ЗУТ?
авторски материал, стр. 55
Решение № 587 от 29.06.2010 г. на ВКС , I г.о.
съдебна практика, стр. 61
Устните произведения в авторското право
авторски материал, стр. 65
Мерки за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
авторски материал, стр. 76
Предпоставки за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес - Исково и заповедно производство
авторски материал, стр. 88