ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 10
Публично-частно дружество
авторски материал, стр. 5
Решение № 171 от 14.03.2012 г. на ВКС, Т. К., II т. о.
съдебна практика, стр. 15
Относно критериите за разграничаване на оперативния от финансовия лизинг
авторски материал, стр. 21
De lege ferendа за договорната забрана за прехвърляне на вземания
авторски материал, стр. 29
Решение № 104 от 13.03.2012 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 34
Защита на правата на кредитора по учреден особен залог и погасяване на заложното право
авторски материал, стр. 38
Предявяване и приемане на вземания в производството по несъстоятелност - Процесуални проблеми
авторски материал, стр. 53
Често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 67
Съгласувана практика и А - В - С картел или Hub and Spoke съгласуване - Същност и особености
авторски материал, стр. 74
Правно действие на вписването на апорта в имотния регистър
авторски материал, стр. 88