ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 08
Още едно виждане за Решение № 7 от 2012 г. на Конституционния съд по измененията в Кодекса на труда от януари 2012 г.
авторски материал, стр. 5
Ред за уведомяване на НАП след изтичане на 3-дневния срок от сключването на трудовия договор
авторски материал, стр. 17
Липсата на „молба за назначаване“ не е причина, която да води до недействителност на трудовия договор
авторски материал, стр. 22
Няма законова забрана лице, което е сключило трудов договор с работодател за работа по трудово правоотношение, да сключи с него, в качеството му на възложител, и граждански договор за извършване на определена услуга
авторски материал, стр. 22
Задължението на работодателя да начислява и да плаща на работника уговореното трудово възнаграждение възниква от датата на постъпването му на работа
авторски материал, стр. 23
Работодателят следва да регистрира трудовия договор в 3-дневен срок от датата на сключването му, а преди датата на постъпване на работа да предостави на работника или служителя копие от уведомлението и екземпляр от сключения трудов договор
авторски материал, стр. 23
Уговореният срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор трябва да е еднакъв и за двете страни и неговата продължителност се вписва в трудовия договор
авторски материал, стр. 24
„Изключение“ е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер
авторски материал, стр. 25
Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен
авторски материал, стр. 26
Действие на срока за изпитване
авторски материал, стр. 27
За задължението на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя
авторски материал, стр. 28
Работното място на майката се пази
авторски материал, стр. 33
Важни проблеми във връзка с „маловажното“ нарушение на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 34
Новата наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 42
Какво представлява стрес-мениджмънтът, или управлението на стреса
авторски материал, стр. 50
Право на обезщетение при недопускане на работника или служителя на работа
авторски материал, стр. 59
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от юли 2012 г.
авторски материал, стр. 63
Промените в Кодекса за социално осигуряванеот 1 август 2012 г.
авторски материал, стр. 66
Промените в Кодекса за социално осигуряванеот 1 август 2012 г.
авторски материал, стр. 66
За правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО
авторски материал, стр. 71
За правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО
авторски материал, стр. 71
Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.
авторски материал, стр. 81
Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.
авторски материал, стр. 81
Обхват и изисквания към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 88