ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2012 г., кн. 07
Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение
авторски материал, стр. 5
Отчитане на кражба на актив, нает при условията на финансов лизинг
авторски материал, стр. 11
Писмо № 96-00-300 от 10.05.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 16
Данъчно третиране на доходите от лихви в зависимост от данъчния статут на техния получател
авторски материал, стр. 18
Специални разпоредби на ЗДДС по отношение на новите превозни средства
авторски материал, стр. 24
Промени в Наредба № Н-18 за регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
авторски материал, стр. 32
Финансово подпомагане на общините от Фонда за органите на местното самоуправление в България
авторски материал, стр. 39
За новата правна уредба на хазартната дейност, в сила от 01.07.2012 г.
авторски материал, стр. 54
Застрахователен пул за застраховане срещу катастрофични рискове – възможно решение при природни бедствия
авторски материал, стр. 66
Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения
авторски материал, стр. 71
Укриването на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред на чл.122, ал.1, т.2 ДОПК
авторски материал, стр. 88