ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 05
От 15 май 2012 г. е в сила новата наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 5
Как може да се полага допълнителен труд
авторски материал, стр. 16
Законови възможности за възлагане на допълнителни функции в рамките на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 17
Обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и 3 КТ могат да се изплащат едновременно при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 26
Предложения за промени в Кодекса на труда, насочени към по-добро съчетаване на семейния с трудовия живот
авторски материал, стр. 29
Трудоустрояване на държавен служител
авторски материал, стр. 32
Държавен служител не може да е едноличен търговец
авторски материал, стр. 35
Как да оцените качествата на кандидатитеза свободна длъжност
авторски материал, стр. 40
Право на обезщетение при издадено предписание от здравните органи за трудоустрояване
авторски материал, стр. 52
Човешкият фактор като причина за трудов травматизъм
авторски материал, стр. 54
Открита е процедура за приемане на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II
авторски материал, стр. 60
Какво трябва да знаем, когато коригираме или заличаваме данни, подадени с декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице”
авторски материал, стр. 65
За правото на обезщетение по чл. 54 КСО
авторски материал, стр. 72
Нови минимални размери на пенсиите за трудова дейност от 1 юни 2012 г.
авторски материал, стр. 78
Решение № 35 от 07.02.2011 г. на АдмС - В. Т.
съдебна практика, стр. 80