ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2012 г."
Тълкувателно Решение № 2/2010 г. на ОСГК от 23.03.2011 г.
съдебна практика, стр. 230
Решение № 200 от 17.05.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 236
Решение № 81 от 25.02.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 237
Решение № 338 от 27.09.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 241
Решение № 165 от 25.10.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 244
Решение № 3 от 2.02.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 246
Решение № 54 от 1.03.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 248
Решение № 133 от 26.05.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 251
Решение № 111 от 27.05.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 254
Решение № 37 от 28.06.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 256
Решение № 131 от 22.06.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 259
Решение № 191 от 4.05.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 262
Решение № 255 от 11.07.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 265
Решение № 38 от 29.03.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 268
Решение № 30 от 2.02.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 271
Решение № 228 от 24.06.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 274
Решение № 104 от 20.04.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 276
Решение № 7 от 27.05.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 279
Решение № 222 от 1.07.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 280
Решение № 262 от 11.05.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 282
Решение № 247 от 23.06.2011 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 285
Писмо № 62-62 от 13.09.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 291
Писмо № 08-547 от 26.08.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 291
Писмо № 26-542 ОТ 02.11 2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 292
Писмо № 94ЯЯ-4 от 17.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 293
Писмо № 26-817 от 22.12.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 294
Писмо № 26-465 от 21.09.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 295
Писмо № 12-114 от 19.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 296
Писмо № 94ВВ-235 от 28.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 297
Писмо № 26-829 от 04.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 297
Писмо № 94.ТТ-59 от 19.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 299
Писмо № 74-342 от 20.10.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 300
Писмо № 61-116 от 23.06.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 301
Писмо № 33-193 от 29.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 302
Писмо № 94АА-221 от 15.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 303
Писмо № 94ИИ-226 от 25.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 304
Писмо № 94ЙЙ-67 от 25.07.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 305
Писмо № 26-39 от 21.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 306
Писмо № 94ПП-282 от 02.12.2011 г.
административна практика, стр. 306
Писмо № 94АА-36 от 01.02.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 307
Писмо № 94АА-36 от 01.02.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 308
Писмо № 94СС-189 от 07.02.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 309
Коментар по трудови отношения - Обхват на тристранното сътрудничество - 2012 г.
авторски материал, стр. 310
Коментар по трудови отношения - Искане на мнение на Националния съвет за тристранно сътрудничество от органи на държавната власт - 2012 г.
авторски материал, стр. 312
Коментар по трудови отношения - Изисквания за редовност на заседанията на съветите за тристранно сътрудничество - 2012 г.
авторски материал, стр. 314
Коментар по трудови отношения - Събрание на пълномощниците в предприятието - 2012 г.
авторски материал, стр. 317
Коментар по трудови отношения - Задължения на представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите - 2012 г.
авторски материал, стр. 322
Коментар по трудови отношения - Критерии за представителност на синдикалните организации - 2012 г.
авторски материал, стр. 324
Коментар по трудови отношения - Критерии за представителност на работодателските организации - 2012 г.
авторски материал, стр. 326
Коментар по трудови отношения - Ред за признаване на представителните синдикални и работодателски организации - 2012 г.
авторски материал, стр. 327
Коментар по трудови отношения - Разпростиране действието на отраслов или браншов колективен трудов договор - 2012 г.
авторски материал, стр. 332
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за предоставяне на информация при сключване на колективен трудов договор - 2012 г.
авторски материал, стр. 334
Коментар по трудови отношения - Задължение на синдикалните организации за предоставяне на информация на работодателя при сключване на колективен трудов договор - 2012 г.
авторски материал, стр. 338
Коментар по трудови отношения - Изпращане на уведомление до териториалната дирекция на НАП след пропускане на срока - 2012 г.
авторски материал, стр. 340
Коментар по трудови отношения - Мястото на работа и работно място по трудовото правоотношение на работника и служителя - 2012 г.
авторски материал, стр. 342
Коментар по трудови отношения - Определение за надомна работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 345
Коментар по трудови отношения - Трудов договор за надомна работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 347
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя за осигуряване на условия за надомна работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 349
Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя при извършване на надомна работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 352
Коментар по трудови отношения - Допълнение на Кодекса на труда: работа от разстояние - 2012 г.
авторски материал, стр. 354
Коментар по трудови отношения - Допълнение в Кодекса на труда за временната работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 367
Коментар по трудови отношения - Работно време и почивки при извършване на надомна работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 385
Коментар по трудови отношения - Тълкувателно Решение № 2 от 23.03.2010 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд по чл. 123а КТ - 2012 г.
авторски материал, стр. 386
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя - 2012 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по трудови отношения - Участие на представителите на синдикалните организации в информирането и консултирането от работодателя - 2012 г.
авторски материал, стр. 393
Коментар по трудови отношения - Правото на работниците и служителите на информация - 2012 г.
авторски материал, стр. 395
Коментар по трудови отношения - Допустимост на извънредния труд - 2012 г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Заплащане на извънредния труд - 2012 г.
авторски материал, стр. 400
Коментар по трудови отношения - Седмична почивка - 2012 г.
авторски материал, стр. 402
Коментар по трудови отношения - Право на отпуск на бащата при раждане на дете - 2012 г.
авторски материал, стр. 405
Коментар по трудови отношения - Ползване на платения годишен отпуск от непълнолетни и майки с деца до 7-годишна възраст - 2012 г.
авторски материал, стр. 406
Коментар по трудови отношения - Намаляване на обезщетението за вреди от трудова злополука при груба небрежност на пострадалия работник или служител - 2012 г.
авторски материал, стр. 409
Коментар по трудови отношения - Презумпцията за вина при пълна имуществена отговорност на отчетниците за липса - 2012 г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по трудови отношения - Имуществена отговорност за вреди, причинени от няколко работници и служители - 2012 г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по трудови отношения - Ред за осъществяване на ограничена имуществена отговорност на работника или служителя - 2012 г.
авторски материал, стр. 415
Коментар по трудови отношения - Субсидиарно прилагане на гражданския закон по неуредените въпроси на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200-202 от Кодекса на труда - 2012 г.
авторски материал, стр. 417
Коментар по трудови отношения - Обезщетение при недопускане на работника или служителя на работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 418
Коментар по трудови отношения - Обезщетение при временно отстраняване на работника или служителя от работа - 2012 г.
авторски материал, стр. 421
Коментар по трудови отношения - Обезщетение при трудоустрояване - 2012 г.
авторски материал, стр. 422
Коментар по трудови отношения - Обезщетение за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовия договор - 2012 г.
авторски материал, стр. 424
Коментар по трудови отношения - Незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя от работодателя - 2012 г.
авторски материал, стр. 427
Коментар по трудови отношения - Удръжки от трудовото възнаграждение - 2012 г.
авторски материал, стр. 429
Коментар по трудови отношения - Новата Наредба за безплатното работно и униформено облекло - 2012 г.
авторски материал, стр. 433
Коментар по трудови отношения - Предварителни и периодични медицински прегледи - 2012 г.
авторски материал, стр. 436
Коментар по трудови отношения - Разпределение на средствата за социално-битово и културно обслужване - 2012 г.
авторски материал, стр. 439
Коментар по трудови отношения - Трудоустрояване на бременни жени и кърмачки - 2012 г.
авторски материал, стр. 442
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие - 2012 г.
авторски материал, стр. 444
Коментар по трудови отношения - Уволнение при лишаване на работника или служителя с присъда или по административен ред да упражнява професия или да заема длъжност - 2012 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на синдикални дейци - 2012 г.
авторски материал, стр. 449
Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение, предвидена в колективен трудов договор - 2012 г.
авторски материал, стр. 453
Коментар по трудови отношения - Момент на прекратяване на трудовия договор - 2012 г.
авторски материал, стр. 456
Коментар по трудови отношения - Връчване на заповедта за дисциплинарно наказание и за уволнение - 2012 г.
авторски материал, стр. 458
Коментар по трудови отношения - Задължение на работника или служителя да върне полученото обезщетение за оставането му без работа, когато уволнението бъде признато за незаконно - 2012 г.
авторски материал, стр. 462
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на изборното трудово правоотношение - 2012 г.
авторски материал, стр. 463
Коментар по трудови отношения - Вписване на данни в трудовата книжка на работника или служителя от инспекцията по труда - 2012 г.
авторски материал, стр. 465
Коментар по трудови отношения - Нова законова уредба за установяване на трудовия и осигурителния стаж по съдебен ред - 2012 г.
авторски материал, стр. 468
Коментар по трудови отношения - Срокове за предявяване на искове по трудови спорове - 2012 г.
авторски материал, стр. 479
Коментар по трудови отношения - Подсъдност на трудовите спорове - 2012 г.
авторски материал, стр. 481
Коментар по трудови отношения - Разпростиране на компетентността на инспекциите по труда върху спазване на законодателството за държавната служба - 2012 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар по трудови отношения - Задължително предписание на инспекцията по труда за отстраняване на нарушения на трудовото законодателство - 2012 г.
авторски материал, стр. 485
Коментар по трудови отношения - Съдебно обжалване на принудителните административни мерки за нарушение на трудовото законодателство - 2012 г.
авторски материал, стр. 488
Коментар по трудови отношения - Ревизионна книга за констатациите на контролните органи - 2012 г.
авторски материал, стр. 490
Коментар по трудови отношения - Връчване на наказателното постановление за налагане на глоба за нарушаване на трудовото законодателство - 2011 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по трудови отношения - Задължение за внасяне на имуществените санкции и глоби по наказателни постановления за нарушение на трудовото законодателство - 2012 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по трудови отношения - Повторно нарушение на трудовото законодателство - 2012 г.
авторски материал, стр. 497
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2011 г. - 2012 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължение за регистриране на службите по трудова медицина - 2012 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка - 2012 г.
авторски материал, стр. 527
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Права на прадставителите на работещите в комитетите и групите по условия на труд - 2012 г.
авторски материал, стр. 529
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Набиране и разходване на средствата от фонд „Условия на труд“ - 2012 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2011 година - 2012 г.
авторски материал, стр. 594
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план по заетостта за 2012 г. - 2012 г.
авторски материал, стр. 599
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Работа на чужденци в България - 2012 г.
авторски материал, стр. 604
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регионални органи по заетостта - 2012 г.
авторски материал, стр. 606
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Задълженията на работодателите за информиране на поделенията на Агенцията по заетостта - 2012 г.
авторски материал, стр. 611
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Предявяване на исканията на работниците и служителите в колективния трудов спор - 2012 г.
авторски материал, стр. 620
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Право на страните да поискат съдействие за уреждане на колективните трудови спорове - 2012 г.
авторски материал, стр. 623
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Предпоставки за обявяване на стачка - 2012 г.
авторски материал, стр. 625
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Дисциплинарни нарушения на стачкуващи работници и служители - 2012 г.
авторски материал, стр. 626
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана за уволнение на работници и служители по време на стачка - 2012 г.
авторски материал, стр. 629