ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 02
Ликвидационно производство - Същност и цели - 2
авторски материал, стр. 5
Решение № 157 от 8.11.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 12
Действие на комисионния договор спрямо третите лица – чл. 349, ал. 2 ТЗ
авторски материал, стр. 19
Аспекти на лизинга на въздухоплавателни средства
авторски материал, стр. 26
Решение № 112 от 26.01.2012 г. на ВКС, ТК.
съдебна практика, стр. 37
Решение № 5 от 2.02.2012 г. на ВКС - ТК.
съдебна практика, стр. 41
Връчването на съобщения и призовки на адвокати по Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 45
За някои нови моменти в съдебната практика по чл. 646, ал. 2, т. 1 от Търговския закон
авторски материал, стр. 54
Предварителен контрол в областта на обществените поръчки
авторски материал, стр. 61
Новият режим на групово освобождаване на споразуменията между предприятия съгласно конкурентното право на ЕС
авторски материал, стр. 69